Блог

Започна процедура за кандидатстване по програма BG-RRP-3.005 - Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Европрограма BG-RRP-3.005

Министерство на иновациите и растежа стартира процедура BG‑RRP‑3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

За процедурата

Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП)1. Процедурата е пряко насочена към улесняване на достъпа на предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност, постигайки базовите нива на цифровизация (първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“2), като основни изисквания за последващо преминаване към по-високите нива на цифрова трансформация. Новите технологии и решения, базирани на ИКТ следва да допринaсят за оптимизиране на системите за управление в МСП, увеличаване на производителността, подобряване на пазарното присъствие на предприятията и развитие на потенциала им за устойчивост и растеж.

Очакваният ефект e чрез подкрепата по процедурата да се повиши нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на предприятията и да се подобри готовността им за последващо възприемане на технологии от Индустрия 4.03. Допълнително инвестициите по процедурата ще са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“1 върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход чрез ускорено прилагане на цифровите технологии в дейността на предприятията.

Общият размер на средствата по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ е 30 600 000 лв.

Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция - 3 000 лева до 20 000 лева.
Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата за всички категории предприятия е 100%.

Краен срок за участие в процедурата 19.12.2022 г.

Кандидатстване

Критерии за допустимост на кандидатите

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

 1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата.
 2. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019г.
 3. Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
 4. Да имат реализирани нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:
  • микро предприятие ≥ 41 000 лева
  • малко предприятие ≥ 82 000 лева
  • средно предприятие ≥ 123 000 лева
 5. Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице
 6. Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 (Приложение 8).

Недопустими кандидати

Кадидати, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори и раздели съгласно КИД-2008:

 • сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • сектор В „Добивна промишленост“;
 • сектор F „Строителство“;
 • сектор Р „Образование“;
 • сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“;
 • сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“: раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и раздел 63 „Информационни услуги“.

В процедурата не могат да участват фирми за производство и маркетинг на първични селскостопански продукти, както и предприятия, получили ваучери по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност “2014 – 2020 г.”.

Дейности, допустими за финансиране

Предложенията за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура следва да съответстват на принципа за ефективност и ефикасност, като допустимите дейности следва да водят до постигане на целта на процедурата при най-адекватно съотношение между очакваните разходи и ползи.

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ1“ (Приложение 12):

Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уеб сайтове и мобилни приложения:

Видове софтуери за финансиранеМаксимална цена
1. Създаване на онлайн магазин.

10 700 лева

2. Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин.

4 700 лева

3. Създаване на корпоративен уеб сайт.

8 000 лева

4. Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт.

4 700 лева

5. Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама - 1 300 лв. на месец.

15 600 лева

Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистични процеси:

6. Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система).

20 000 лева

7. Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система).

20 000 лева

Предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или повече от допустимите услуги/ решения. Всички те задължително вървят с придружаващо обучение за служителите на предприятието – кандидат за работа с внедрените ИКТ решения от страна на избрания изпълнител на съответната услуга/ решение.

Оценка на предложените проекти

Оценката и класирането на предложенията за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се извършват от Оценителна комисия, определена с акт на Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване (СНД). Всички предложения за изпълнение на инвестиции, подадени в срок, се оценяват в съответствие с Критериите и методологията за оценка на предложенията за изпълнение на инвестиция по процедурата, посочени в Приложение 4 към Условията за кандидатстване.

Продължителността на предложението за изпълнение на инвестиция ще е със срок до 12 (дванадесет) месеца и изпълнителят на заложената по проекта услуга ще бъде избран  в съответствие с реда, предвиден в приложимата нормативна уредба (ЗОП, ПМС № 80 от 9 май 2022 г.).

Всеки краен получател е задължен да докладва и отчита изпълнението на проекта и напредъка по постигане на резултатите в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ в структурирана форма и чрез прилагане на относими документи с финансово-технически отчети.

ВАЖНО: Единствено предложения за изпълнение на инвестиции, получили минимум 5 точки по критериите за оценка на качеството, посочени в Критериите и методологията за оценка на предложенията за изпълнение на инвестиции (Приложение 4) се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от предложенията за изпълнение на инвестиции по реда на класирането им до изчерпване на бюджета на процедурата, посочен в т. 7 от Условията за кандидатстване. Предложения за изпълнение на инвестиции, които са получили по-малко от 5 точки по критериите за оценка на качеството, се отхвърлят.

Подаване на преложенията за изпълнение на инвестиция

Подаването на предложенията за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и подаване на Формуляра и придружителните документи чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП)1, издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20) от Регламент (ЕС) № 910/2014, чрез модула „Е-кандидатстване“ в Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

ВАЖНО: Предложението за изпълнение на инвестиция се подава електронно чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ, като се подписва с валиден КЕП към датата на кандидатстване от лице, което е официален представляващ на кандидата1 и е вписан като такъв в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТР и регистър на ЮЛНЦ) или в единния регистър за адвокатските дружества, поддържан от Висшия адвокатски съвет, или упълномощено от него лице. В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, предложението за изпълнение на инвестиция се подписва с валиден КЕП от всяко от тях при подаването.

Кандидатите със създаден потребителски профил могат да задават въпроси и да изискват разяснения по процедурата. Отговорите се публикуват в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ и на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, секция „ИКТ решения и киберсигурност в МСП“.

Крайният срок за кандидатстване е 19 декември 2022 г., 16:30 часа.

Нагоре